linguage.ru

Показники динаміки собівартості

Останній показник характеризує динаміку собівартості продукції. Оскільки в знаменнику індексу фігурує фактична собівартість одиниці

Аналіз собівартості продукції, робіт і послуг являє собою об`єктивно необхідний елемент управління виробництвом, в тому числі і витратами. За допомогою аналізу пізнається сутність господарських процесів, здійснюється оцінка господарських ситуацій, виявляються резерви виробництва і, таким чином, обгрунтовуються рішення для планування і управління.
Основною метою проведення аналізу собівартості продукції, робіт і послуг є визначення нераціональних, низькоефективних витрат, а також розробка напрямків, що сприяють їх зниження і виключення.
Основними завданнями аналізу собівартості продукції (робіт, послуг) є:
- об`єктивна оцінка виконання плану по собівартості і її зміни щодо минулих звітних періодів, а також дотримання чинного законодавства, договірної і фінансової дисципліни;
- дослідження причин, що викликали відхилення показників від їх планових значень;
- сприяння виробленню оптимальної величини планових витрат, планових та нормативних калькуляцій на окремі вироби та види продукції;
- виявлення і зведений підрахунок резервів зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції.
Основними джерелами інформації, необхідної для проведення аналізу собівартості, є: дані бухгалтерського обліку (синтетичні і аналітичні рахунки, що відображають витрати матеріальних, трудових і грошових коштів, відомості № 12, 15, журнали-ордера № 10, 10/1 та в необхідних випадках первинні документи), планові (кошторисні, нормативні) дані про витрати на виробництво і реалізацію продукції і окремих виробів (робіт, послуг), статистична звітність (форма № 5-з «Відомості про витрати на виробництво і реалізацію продукції (раб т, послуг), форма № 2Т «Відомості про рух працюючих і витрат на оплату праці»), звіт про собівартість товарної продукції, звіти про виконання кошторису витрат з обслуговування і управління виробництвом, дані про відходи виробництва і втрати від шлюбу, звіти про витрату матеріалів в зіставленні з нормами витрати.

Собівартість продукції є узагальнюючим показником витрат виробництва, за допомогою якого можна проаналізувати рівень і динаміку

Відповідно до функцій управління виділяють три види економічного аналізу, які притаманні і аналізу витрат на виробництво і реалізацію продукції: перспективний, поточний (ретроспективний) та оперативний аналіз.
Перспективний аналіз дозволяє виявити найбільш ймовірні шляхи розвитку організації, фактори і резерви виробництва, здатні забезпечити підвищення економічних результатів в прямій перспективі, створює базу для порівняння варіантів розробляється плану з точки зору забезпечення його необхідними ресурсами.

Метою моєї курсової роботи є вивчення динаміки собівартості одиниці продукції на підставі аналізу показників статистики собівартості і

Поточний (ретроспективний) аналіз базується на бухгалтерській і статичної звітності і дозволяє оцінити роботу об`єднань, організацій та їх підрозділів за місяць, квартал і рік.
Завданнями поточного аналізу є:
- аналіз і оцінка обґрунтованості планових завдань по зниженню собівартості продукції,
- виявлення факторів і кількісна оцінка їх впливу на показники собівартості продукції,
- об`єктивна оцінка роботи окремих підрозділів і організації в цілому.
Інформаційною базою поточного аналізу служить система первинних документів і звітів про хід виконання кошторисів.
Для поточного аналізу потрібно чимало інформації не тільки про планових і звітних значеннях показників собівартості, але і про норми витрат матеріалів, заробітної плати та інших елементів собівартості.
Оперативний аналіз проводиться з метою оцінки короткострокових змін у виробничих процесах, досягнення максимальної економії живої уречевленої праці в швидко мінливих господарських ситуаціях.
Завдання оперативного аналізу:
- визначення і розрахунок впливу факторів зміни витрат від запланованого рівня,
- своєчасне надання отриманої інформації керуючої системі для прийняття рішень.
Оперативний аналіз максимально наближений до виробничих процесів. Його інформаційною базою служить система первинних документів і звітів про хід виконання кошторисів. Його об`єктами є забезпеченість матеріальними ресурсами, використання виробничого устаткування, рівень виробничого браку, невиробничих втрат і витрат, рівень витрат на виробництво окремих виробів, вузлів, деталей, послуг, робіт.
Аналіз собівартості проводиться в таких основних напрямах:
- аналіз собівартості продукції за елементами витрат і калькуляційних статтях,
- аналіз витрат на 1 руб. виробленої продукції,
- факторний аналіз відхилень за статтями калькуляції,
- аналіз «витрати - обсяг - прибуток» або СVP - аналіз.
Таким чином, аналіз собівартості продукції дозволяє з`ясувати тенденції зміни даного показника, виконання плану по його рівню, визначити вплив факторів на його приріст, встановить резерви і дати оцінку роботи організації по використанню можливостей зниження собівартості продукції.

Порівнянні показники собівартості за певний період повинні бути порівняні.


alt = "Динаміка собівартості різнорідної продукції, робіт і послуг краще характеризується показником зниження собівартості порівнянної продукції (робіт" gt;Динаміка середнього рівня собівартості продукції. Для побудови показників, що характеризують собівартість продукції

Тому при аналізі показника динаміки себестоімостівознікает питання: якою мірою величина, що характеризує динаміку рівня собівартості


alt = "- виявлення факторів і кількісна оцінка їх впливу на показники собівартості продукції" gt;82 Виконання внутрішньовиробничого завдання і динаміка показників собівартості продукції.

Основні показники в аналізі собівартості одиниці продукції. Вивченні динаміки середньої собівартості одиниці продукції.


alt = "Аналіз загальних показників собівартості. Одним з найважливіших розділів економічної (управлінського)" gt;· Визначення чинників, що вплинули на динаміку показників собівартості і виконання плану по них

вагами, що характеризує зміну індексованого (усредняемого) показника зміни структури виробництва на динаміку середньої собівартості дорівнює


Аналіз динаміки і структури узагальнюючих показників собівартості і факторів її зміни.Узагальнюючим показником собівартості в промисловості є Складність розрахунків показників динаміки полягає в необхідності врахування зміни цін
Поділися в соціальних мережах:

Схожі

© 2011—2017 linguage.ru